Pravilnik udruge


UDRUGA LIKOVNIH UMJETNIKA HKD NAPREDAK - SARAJEVO

 

 

PRAVILNIK O RADU UDRUGE LIKOVNIH UMJETNIKA

HKD NAPREDAK - SARAJEVO

 

 

Na temelju članka 12. Statuta udruge građana hrvatskog kulturnog društva napredak, Skupština udruge likovnih umjetnika HKD napredak - Sarajevo, održana dana 17. 04. 2002. godine, donosi

PRAVILNIK

O radu Udruge likovnih umjetnika HKD napredak Sarajevo

I  OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se naziv, djelokrug rada i organizacija Udruge likovnih  umjetnika HKD Napredak - Sarajevo, koja djeluje u okviru Udruge građana „Hrvatsko kulturno društvo Napredak" - Sarajevo (u daljem tekstu: HKD napredak), prava, obveze i odgovornost članova Udruge, kao i druge pretpostavke i odrednice bitne za rad Udruge.

II  NAZIV I SJEDIŠTE

Članak 2.

Naziv Udruge je: Udruga likovnih umjetnika HKD napredak (u daljem tekstu: Udruga).

Članak 3.

Sjedište Udruge je u Sarajevu, u ul. M. Tita 56.

Članak 4.

Pečat Udruge je pravokutnog oblika s tekstom: Udruga likovnih umjetnika
HKD napredak - Sarajevo.

Pečatom Udruge raspolaže Predsjednik Udruge.

Članak 5.

Udruga, kao dio pravne osobe u okviru koje djeluje, ima Podračun u okviru Računa HKD napredak, preko kojeg se vrše sve financijske transakcije u ime Udruge.

Ovlašteni potpisnici za upravljanje Podračunom su: Predsjednik udruge i Tajnik udruge, čiji će potpisi biti deponirani sukladno važećim zakonskim propisima i u skladu sa zahtjevima HKD napredak.

III  SVRHA, PROGRAMSKI CILJEVI I AKTIVNOSTI

Članak 6.

Sukladno programskim ciljevima HKD napredak, Udruga obavlja sljedeće aktivnosti:

 • okuplja umjetnike iz svih likovnih oblasti i ljubitelje ovih umjetnosti;
 • organizira kolektivne i pojedinačne izložbe;
 • organizira, krajem svake godine, godišnju izložbu poznatu kao „Annale“;
 • učestvuje u likovnim kolonijama u Bosni i Hercegovini i inozemstvu;
 • surađuje sa sličnim udrugama u Bosni i Hercegovini i inozemstvu;
 • utvrđuje pravila ponašanja članova, na temelju ovog Pravilnika i Statuta HKD
  napredak;
 • vrši druge poslove i zadatke sukladno programskim ciljevima i aktivnostima
  Statuta HKD Napredak.

Članak 7.
Rad Udruge je javan.

IV SREDSTVA

Članak 8.

Udruga osigurava sredstva za rad putem:
- članarine;
- dragovoljnih priloga;
- donacija i priloga humanitarnih organizacija i društava;
- postotka prihoda od prodaje djela članova Udruge na izložbama koje
- organizira Udruga (taj postotak će se naknadno utvrditi odgovarajućim aktom Udruge);
- potpore od HKD napredak;
- drugih prihoda.

V ČLANSTVO

Članak 9.

Učlanjenje u Udrugu je dragovoljno što se potvrđuje pristupnicom i potpisom.

Prilikom učlanjenja podnosi se pismeni zahtjev uz životopis, potpisuje pristupnica te dobiva članska karta.

Članak 10.

Prava i dužnosti članova Udruge su:
- da sudjeluju u radu i djelatnostima Udruge,
- da biraju i da mogu biti birani u tijela Udruge;
- da budu informirani o djelovanju Udruge;
- da daju prijedloge, mišljenja i ocjenu o radu Udruge;

Članak 11.

Članstvo u Udruzi prestaje:
- svojevoljnim istupom, o čemu član izvješćuje Udrugu;
- isključenjem u slučaju kršenja pravila Udruge;
- neprisustvovanjem sastancima i neplaćanjem članarine;

VI USTROJSTVO UDRUGE

Članak 12.

Tijela Udruge su:
- Skupština;
- Upravni odbor;
- Predsjednik;
- Dopredsjednik;
- Umjetnički savjet;
- Tajnik;
- Rizničar.

Mandat tijela Udruge je dvije godine, s tim što se u istom u sastavu mogu birati još jednom, po isteku tog perioda.

Članak 13.

Skupštinu  Udruge čine svi njeni članovi, a saziva je Predsjednik Udruge najmanje jedanput godišnje.

Skupština  punovažno odlučuje kada se za ili protiv prijedloga izjasni natpolovična većina nazočnog članstva Udruge.

Članak 14.

Skupština na svom zasjedanju:
-donosi poslovnik o svom o radu;
-bira  i  razrješava, između više kandidata, Predsjednika i Dopredsjednika, Tajnika, Rizničara i Umjetnički savjet;
-donosi odgovarajuće odluke u vezi sa radom Udruge.

Članak 15.

Upravni odbor Udruge sačinjavaju: Predsjednik, Dopredsjednik, Tajnik, Rizničar i jedan član Umjetničkog savjeta.

Članak 16.

Upravni odbor donosi:
- odgovarajuće akte na temelju ovog Pravilnika;
- prijedloge pojedinih aktivnosti Udruge;
- zastupa Udrugu i ugovara aktivnosti;
- po potrebi, formira stalna i povremena radna tijela (komisije i dr.).

Upravni odbor za svoj rad odgovara Skupštini.

Članak 17.

Predsjednik Udruge je ovlašten da:
- predstavlja Udrugu;
- donosi odluke u ime Udruge, ukoliko nisu u nadležnosti drugih tijela;
- saziva sjednice Upravnog odbora;
- potpisuje sve isprave vezane za rad Udruge;
- prethodno odobrava sve isplate,  koje se temelje na odlukama ili pristanku Upravnog odbora.

Predsjednik za svoj rad odgovara Skupštini.

Članak 18.

Dopredsjednik Udruge zamjenjuje Predsjednika, kada ga ovaj ovlasti ili u slučaju njegove spriječenosti ili odsustva.
Dopredsjednik za svoj rad odgovara Skupštini i Predsjedniku Udruge.

Članak 19.

Umjetnički savjet sačinjavaju najmanje tri člana Udruge.

Umjetnički savjet:
- predlaže programsku aktivnost Udruge za tekuću godinu;
- utvrđuje pravila za prijem članova Udruge;
- odlučuje o prijemu članova u svakom pojedinačnom slučaju;
- razmatra mogućnost dodjele priznanja i nagrada za članove Udruge te daje prijedloge u tom smislu.

Umjetnički savjet za svoj rad odgovara Skupštini.

Članak 20.

Tajnik Udruge obavlja:
- administrativne poslove Udruge;
- vodi zapisnike na sastancima Udruge i Upravnog odbora;
- priprema određene isprave;
- skrbi o arhivu Udruge;
- stara se o izvršenju odluka i zaključaka.

Tajnik za svoj rad odgovara Skupštini i Predsjedniku udruge.

Članak 21.

Rizničar Udruge obavlja sve financijske poslove i za svoj rad odgovara Upravnom odboru.

VII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Udruga će se ustrojiti sukladno ovom Pravilniku, koji se temelji na Statutu HKD Napredak i djelovati će u okviru HKD Napredak.

Članak 23.

Za  tumačenje ovog Pravilnika mjerodavna je Skupština, odnosno Upravni odbor Udruge.

Članak 24.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu i primjenjuje se danom usvajanja na Skupštini Udruge.

 

 

Sarajevo, 17.04.2002. godine

 

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE